Site em Português Site en Español
 INFORMATION
 KÖP & RES
Packtours Rese- & Avtalsvillkor
 

Nedanstânende villkor reglerar avtalet mellan resenären och Packtours Travel Service, nedan kallad arrangören.

AVTALET
Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fodra till följd av avtalet. Arrangören fungerar som koordinador för rese-service som alltid utförs av trejde part, sâsom flygbolag, hotell, etc. Om en svensk âterförsäljare är part i avtalet mellan resnären och arrangören, ansvarar âterförsäljaren mot resenären pâ samma sätt som arrangören.

Arrangören garanterar dess service med undantag för "Force Majeure": Enligt följande tolkning och omständigheter utgörs "force majeure" av: arbetskonflikt eller varje annan omständighet som part inte kunnat råda över såsom konkurser, eldsvåda, naturkatastrofer, krig, mobiliserng, eller motsvarande oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel eller varu- eller energitillgång. Inträffad "force majeure" befriar arrangören från ersättningsskyldighet för utebliven och/eller försenad levereans.

Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift (handpenning) enligt arrangörens anvisningar.

BETALNINGSSÄTT
Betalningen utförs via det Internationella Banksystemet SWIFT / BIC, dvs en normal utlandbetalning till Brasilien. Valutan anges av arrangören, men sker normalt sett i (USD) US dollar. Utöver priset för reseservicen, görs tillägg för bankavgifter. ALLA transaktionskostnader skall täckas av RESENÄREN (köparen). I bankens formulär för utlandbetalningar - välj: "Avsändaren betalar ALLA bankkostnader". Om detta inte är korrekt ifyllt, kommer ett mindre belopp Packtours tillhanda. (Notera: Om detta inträffar, är iregel resenärens merkostnad U$50,00). Om beloppet är mindre än det som angivits i fakturan, kommer mellanskillnaden att dras av pâ köpt reseservice. Detta betyder att resenären mâste betala viss service efter sin ankomst till resmâlet, service som borde varit förbetald. Ett alternativ är att resenären gör en tilläggsbetalning till Packtours efter sin ankomst, men detta är alltsâ inget vi rekommenderar eftersom det blir i slutänden dyrare för resenären.

Dessa "mer-avgifter" uppstâr dels hos den Brasilianska banken när pengarna kommer fram till Brasilien, dels hos andra banker- och transaktionskostnader som kan uppstâ i det land (Sverige) som pengar skickas frân, samt eventuella ”mellanhands-banker”, (som den svenska banken kan utnyttja, tex en bank i USA) dessa avgifter är mycket lägre om de betalas i Sverige. Om dessa avgifter inte blir betalda av resenären i Sverige, sker betalningen i Brasilien, en merkostnad / totalbelopp pâ ca U$50,00 per transaktion.

Resenären ansvarar för att kontrollera och se till ALLA alla bankavgifter blir täckta av den samma. När betalningen är utförd, skall resenären avisera Packtours om betalningen. Kvittot pâ betalningen (kallad ”SWIFT” "BIC" eller "TRN"), skickas till arrangören via e-mail (om det gâr) annars via fax (+55-11-5053.9811).

BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

# Mer än 30 dagar före avresan: Bekräftad beställning skall inom 2 bankdagar bekräftas med delbetalning (anmälningsavgift/handpenning). Denna är om inget annat angivits 15% av det totala priset av beställd service. Resterande belopp, 85%, skall betalas minst 30 dagar innan avresa.

VIKTIGT: Det förekommer "specialpaket", tex Nyârshelgen, Karnevalen, etc, varav hotell och andra inblandade leverantörer KRÄVER att betalning sker i samband med bokningsbekräftelsen, samt att förbetalt belopp är förhöjt, ibland till 100%. (Annars kan ej bokad service garanteras). Även vissa mindre hotell, kan begära denna typen av förbetalning, oavsett storhelg eller ej, men om detta krävs, informerar vi om detta i samband med bokningsbekräftelsen. OBS: Förbetalda "specialpaket" har ingen möjlighet till âterbetalning. Notera att dessa villkor är inget som Packtours "hittat pâ", utan vi vidarebefordrar endast samma villkor som hotellen & andra leverantörer anger.

# 30 – 10 dagar före avresan: Hela beloppet skall erläggas direkt vid arrangörens bekräftele av beställd reseservice.

# Mindre än 10 dagar före avresan: Râdgör med Packtours vilka betalningsformer som kan erbjudas och om det är överhuvudtaget möjligt att boka service med sâ kort varsel. Risken finns att tiden INTE räcker till att administrera köpet..!

Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behâlla anmälningsavgiften (handpenningen) som skadestând. OBS: Se regler för avbeställning nedan:

RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING
Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

Om avbeställning sker mer än 7 dagar före avresan, förlorar resenären endast anmälningsavgiften (handpenningen). Denna är om inget annat angivits 15% av det totala priset av beställd service. I de fall resenären har valt att betala hela resekostnaden (total betalningen utförd med mer än 30 dagar före avresan), âterbetalar alltsâ arrangören 85% av resans pris.

Om avbeställning sker med mindre än 8 dagar före avresan, förlorar resenären, om inget annat angivits, 35% av det totala priset av beställd service.

Om avbeställning sker under pâbörjad resa, är förlusten 100%, men arrangören kan givetvis studera det enskilda fallet och försöka erbjuda en lösning.

NOTERA: Dessa är betalnings- & avbeställningsvillkor gäller gennerellt, men undantag förekommer bla under Brasilianska helgdagar, sâsom Jul, Nyãr & Karneval, dâ förbetalda belopp iregel INTE är âterbetalningsbara. Likasâ förekommer undantag vid mindre hotell, som kräver en handpenning pâ 50%, samt för gruppresor. Men mer detaljer om avvikelser i villkoren deklareras separat i samband med bokningens bekräftelse. Arrangören gör alltid en enskild bedömning i varje fall av avbeställning, för att försöka nâ en sâ bra lösning som möjligt för alla parter.

OBS: Vid fall av âterbetalning, mâste Packtours alltid dra av U$ 100,00 pâ det âterbetalningsbara beloppet. Detta med hänvisning till höga kostnader att föra pengar frân Brasilien till annat land. Med anledning av detta, rekommenderar därför Packtours att âterbetalning sker med fördel innan resenären lämnar Brasilien.

Resenären fâr överlâta avtalet till nâgon som uppfyller alla villkor för att fâ delta i resan. Ett sâdant villkor kan till exempel vara att tranportföretaget eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler, godtar byte av resenär. Resenären mâste i skälig tid före avresan (minst 10 dagar) underrätta arrangören eller âterförsäljaren om sin avsikt. När avtalet överlâts är överlâtelsen och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som âterstâr att betala för resan, samt de extra kostnader (böter) som kan uppkomma pâ grund av överlâtelsen.

ÄNDRINGAR, FEL & BRISTER I RESE-SERVICEN EFTER AVRESAN
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahâllas, ordnar arrangören bästa möjliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Likasâ andra fel och brister i de avtalade tjänsterna, korrigeras och ersätts av arrangören pâ skäliga och godtagbara grunder till resenären. NOTERA: Avvikelser sãsom inställda/försendade flyg pga dâligt väder och/eller som äventyrar flygsäkherheten, befriar arrangören från ersättningsskyldighet för utebliven och försenad levereans. (Uppstâr denna typen av problem, mâste resenären själv göra upp detta direkt med flygbolaget, eftersom det behandlar reguljärt flyg). Resenären är skyldig att kontakta arrangören sâ snart ändringar, fel och brister uppstâr (under själva resan), sâ att arrangören har möjlighet att korrigera detta pâ plats och därmed unvika och/eller lindra uppkomna obekvämligheter.

RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
Resenären är skyldig att respektera de lagar och ordningsregler som gäller i Brasilien, samt de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell, etc och uppträda sâ att lokalbefolkning och andra medresenärer eller andra inte störs. Resenären har ett total ansvar för sig och sina handlingar.

Resenären kan och bör râdfrâga arrangören och âterförsäljaren om pass, visum, hälsobestämmelser m.m. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som tex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, reseförsäkring, etc. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer pâ grund av brister i nämnda formaliteter. Resenären är ocksâ ansvarig för sitt personliga bagage/tillhörigheter samt resedokument. Arrangören ansvarar ej för resenärens förekomna tillhörigheter. Om resenären förlorat nâgon tillhörighet, tillämpas flygbolagets eller aktuell leverantörs regler, som generellt sätt är mycket begränsade, varav arrangören rekommenderar resenären att teckna sig en reseförsäkring.